Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài trắc nghiệm tính chất hóa học dễ về axit

Với độ khó vừa phải, những bài tập trắc nghiệm dễ về tính chất hóa học của axit trong bài sẽ giúp bạn dần làm quen tập luyện củng cố thêm kiến thức cơ bản để giải những bài tập nâng cao hơn.

Câu 1. Chỉ ra những kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

Loading...

C. Zn, Fe, Al

D. Fe, Zn, Ag

bai trac nghiem tinh chat hoa hoc axit de 1

Câu 2. Tìm ra nhóm chất tác dụng với nước và dung dịch HCl:

A. Na2O; SO3; CO2

B. K2O; P2O5; CaO

C. BaO; SO3; P2O5

D. CaO; BaO; Na2O

Câu 3. Dãy oxit tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối và nước là:

A. CO2; SO2; CuO

B. SO2; Na2O; CaO

C. CuO; Na2O; CaO

D. CaO; SO2; CuO

Câu 4. Dãy có chứa chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, ZnO; Zn(OH)2

B. Cu; CuO; Cu(OH)2

C. Na2O; NaOH; Na2CO3

D. MgO; MgCO3; Mg(OH)2

Câu 5. Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. Al; Fe; Pb

B. Al2O3; Fe2O3; Na2O

C. Al(OH)3; Fe(OH)3; Cu(OH)2

D. BaCl2; Na2SO4; CuSO4

Câu 6. Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

A. Mg

B. CaCO3

C. MgCO3

D. Na2SO3

Câu 7. CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành:

A. Dung dịch không màu

B. Dung dịch có mùa lục nhạt

C. Dung dịch có màu xanh lam

D. Dung dịch có màu vàng nâu

Câu 8. Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành muối và nước là:

A. Magie và dung dịch axit sunfuric

B. Magie oxit và dung dịch axit sunfuric

C. Magie nitrat và natri hiđroxit

D. Magie clorua và natri clorua

Câu 9. Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm có khí:

A. Bari oxit và axit sunfuric loãng

B. Bari hiđroxit và axit sunfuric loãng

C. Bari cacbonat và axit sunfuric loãng

D. Bari clorua nvà axit sunfuric loãng

Câu 10. Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric sinh ra:

A. Dung dịch có màu xanh lam và chất khí có màu nâu.

B. Dung dịch không màu và chất khí có mùi hắc.

C. Dung dịch có màu vàng nâu và chất khí không màu.

D. Dung dịch không màu và chất khí cháy được trong không khí

Câu 11. Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong là:

A. Zn

B. Na2SO3

C. FeS

D. Na2CO3

Câu 12. Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:

A. Zn, BaCl2

B. CuO; BaCl2

C. BaCl2; Ba(NO3)2

D. Ba(OH)2; ZnO

Câu 13. MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

A. Chất khí cháy được trong không khí

B. Chất khí làm đục nước vôi trong

C. Chất khí duy trì sự cháy và sự sống

D. Chất khí không tan trong nước.

Câu 14. Dãy chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành dung dịch màu xanh lam:

A. CuO; MgCO3

B. Cu; CuO

C. Cu(NO3)2; Cu

D. CuO; Cu(OH)2

Câu 15. Dùng quì tím để phân biệt được các cặp chất nào sau đây:

A. Dung dịch HCl và dung dịch KOH

B. Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

C. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl

D. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH

Câu 16. Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. MgO; Fe2O3; SO2; CuO

B. Fe2O3; MgO; P2O5; K2O

C. MgO; Fe2O3; CuO; K2O

D. MgO; Fe2O3; SO2; P2O5

Câu 17. Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta dùng một kim loại:

A. Mg

B. Ba

C. Cu

D. Zn

Câu 18. Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl và với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. CuO; BaCl2; ZnO

B. CuO; Zn; ZnO

C. CuO; BaCl2; Zn

C. BaCl2; Zn; ZnO

Câu 19. Dãy các chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có khí là:

A. BaO; Fe; CaCO3

B. Al; MgO; KOH

C. Na2SO3; CaCO3; Zn

D. Zn; Fe2O3; Na2SO3

Câu 20. Giấy quì tím chuyển sang màu đỏ khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:

A. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH

B. 1 mol HCl và 1 mol KOH

C. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl

D. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

Câu 21. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dung dịch: HCl; HNO3; H2SO4 đựng trong 3 lọ khác nhau đã mất nhãn. Các thuốc thử để nhận biết được chúng là:

A. Dung dịch AgNO3 và giấy quì tím

B. Dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3

C. Dùng quì tím và dung dịch NaOH

D. Dung dịch BaCl2 và dung dịch phenolphtalein

Câu 22. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

A. K2SO4

B. Ba(OH)2

C. NaCl

D. NaNO3

Câu 23. Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch HCl; Na2SO4; NaOH. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biết chúng?

A. Dung dịch BaCl2

B. Quì tím

C. Dung dịch Ba(OH)2

D. Zn

Câu 24. Kim loại X tác dụng với HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại Y đun nóng thì thu được kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là:

A. Cu và Ca

B. Pb  và Cu

C. Pb và Ca

D. Ag và Cu

Đáp án những bài trắc nghiệm về tính chất hóa học của axit:

bai trac nghiem tinh chat hoa hoc axit de 2