Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bí quyết thi trắc nghiệm nhanh về Oxit

Sau khi đã trang bị cho mình kiến thức nhận biết nhanh về Oxit cũng như tính chất hóa học của các hợp chất oxit, bạn đã tự tin để thực hiện những bài kiểm tra về Oxit từ dễ đến khó rồi.

Bạn có thể tham khảo thêm lý thuyết về: Phương pháp phân loại tính chất hóa học của oxit

Câu 1. Nêu Khái niệm về Oxit:

a, Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố khác.
b, Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác.
c, Hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.
d, Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác.

trac nghiem nhanh ve oxit 1

Loading...

Câu 2. Khai niệm Oxit axit là gì:

a, Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
b, Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
c, Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ.
d, Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3. Nêu khái niệm về Oxit bazơ:

a, Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
b, Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
c, Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ.
d, Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 4. Khái niệm về Oxit lưỡng tính:

a, Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
b, Những oxit tác dụng với dung dịch axit  và dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
c, Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
d, Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 5. Nêu khái niệm về Oxit trung tính:

a, Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
b, Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
c, Những oxit không tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ và nước.
d, Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 6. Nêu Chất khi cho tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ:

a, CO2
b, Na2O
c, SO2
d, P2O5

Câu 7. Tìm ra chất khi cho tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit:

a, K2O
b, CuO
c, P2O5
d, CaO

Câu 8. Tìm chính xác chất khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ:

a, K2O
b, CuO
c, CO
d, SO2

Câu 9. Bạn hãy tìm ra chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit:

a, CaO
b, BaO
c, Na2O
d, SO3

Câu 10. Chỉ ra đâu là chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

a, CO2
b, O2
c, N2
d, H2

Câu 11. Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với chất nào và sản phẩm của chúng là gì:

a, Nước, sản phẩm là bazơ
b, Axit, sản phẩm là bazơ
c, Nước, sản phẩm là axit
d, Bazơ, sản phẩm là axit

Câu 12. Đồng (II) oxit (CuO) có thể tác dụng với chất nào và sản phẩm là gì:

a, Nước, sản phẩm là bazơ
b, Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
c, Nước, sản phẩm là bazơ
d, Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 13. Sắt (III) oxit (Fe2O3) tác dụng được với:

a, Nước, sản phẩm là axit
b, Bazơ, sản phẩm là muối và nước.
c, Nước, sản phẩm là bazơ
d, Axit, sản phẩm là muối và nước.

Câu 14. Công thức hóa học của sắt oxit, biết Fe (III) là:

a, Fe2O3
b, Fe3O4
c, FeO
d, Fe3O2

Câu 15. Tìm ra dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit:

a, MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl
b, MgO; CaO; CuO; FeO
c, SO2; CO2; NaOH; CaSO4
d, CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 16. Với lượng 0,05 mol FeO có thể tác dụng vừa đủ với:

a, 0,02 mol HCl
b, 0,1 mol HCl
c, 0,05 mol HCl
d, 0,01 mol HCl

Câu 17. 0,5 mol CuO tác dụng vừa đủ với những hợp chất nào?

a, 0,5 mol H2SO4
b, 0,25 mol HCl
c, 0,5 mol HCl
d, 0,01 mol H2SO4

Câu 18. Tìm ra dãy gồm các oxit axit cho dưới đây:

a, CO2; SO2; NO; P2O5
b, CO2; SO3; Na2O; NO2
c, SO2; P2O5; CO2; SO3
d, H2O; CO; NO; Al2O3

Câu 19. Tìm ra rãy gồm các oxit bazơ cho bên dưới

a, CuO; NO; MgO; CaO
b, CuO; CaO; MgO; Na2O
c, CaO; CO2; K2O; Na2O
d, K2O; FeO; P2O5; Mn2O7

Câu 20. Dãy chất sau là lưỡng tính:

a, Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3
b, Al2O3; MgO; PbO; SnO2
c, CaO; ZnO; Na2O; Cr2O3
d, PbO2; Al2O3; K2O; SnO2

Bạn tham khảo đáp án chính xác dưới nhé:

trac nghiem nhanh ve oxit 2