Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Kiến thức cơ bản về đơn chất và hợp chất hóa học

Đơn chất và hợp chất là gì và cách phân loại chất như thế nào? Các bạn cùng trang bị cho mình những khái niệm cùng cách nhận biết và phân biệt đơn chất với hợp chất trong bài nhé.

Lý thuyết về đơn chất và hợp chất - phân tử:

I. Kiến thức cơ bản về Đơn chất:

1. Khái niệm về đơn chất:

– Khí oxi tạo nên từ nguyên tố O.

Loading...

– K.loại Natri  tạo nên từ nguyên tố Na.

– K.loại nhôm tạo nên từ nguyên tố Al.

* Vậy khí oxi, kim loại Na, Al gọi là đơn chất.

* Định nghĩa: Đơn chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên.

– Đơn chất kim loại: Dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim.

– Đơn chất phi kim: Không dẫn điện, dẫn nhiệt, không có ánh kim.

2.Đặc điểm cấu tạo đơn chất:

– Đơn chất kim loại là Nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

– Đơn chất phi kim là Nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định (Thường là 2).

kien thuc co ban ve don chat va hop chat hoa hoc 1

II. Khái niệm về hợp chất:

1. Định nghĩa hợp chất:

VD:

–Nước: H2O     Nguyên tố H     và O.

-M.ăn: NaCl     Nguyên tố Na và Cl.

-A.sunfuric: H2SO4Nguyên tố H, S và O.                                                  

* Định nghĩa: Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên.

– Hợp chất gồm:

+ Hợp chất vô cơ:

H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

+ Hợp chất hữu cơ:

CH4 (Mê tan), C12H22O11 (đường),

C2H2 (Axetilen), C2H4 (Etilen)….

2.Đặc điểm cấu tạo:

– Trong hợp chất: Nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định

III. Phân tử hóa học:

1.Định nghĩa:

VD: – Khí hiđro, oxi : 2 nguyên tử cùng loại liên kết với nhau.

– Nước : 2H liên kết với 1O.

– Muối ăn: 1Na liên kết với 1Cl.

* Định nghĩa:  Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

2.Phân tử khối:

* Định nghĩa:

VD:O2 = 2.16 = 32 đvC ; Cl2 = 71 đvC.

CaCO3 = 100 đvC   ; H2SO4 = 98 đvC.

IV.Trạng thái của chất:

– Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt nguyên tử hay phân tử

– Tuỳ điều kiện môĩ chất có thể ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí.ở trạng thái khí các hạt cách xa nhau.

kien thuc co ban ve don chat va hop chat hoa hoc 2

kien thuc co ban ve don chat va hop chat hoa hoc 3

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Khoanh tròn vào chữ cái  trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

A. Fe(NO3), NO, C, S       B. Mg, K, S, C, N2            

C. Fe, NO2  , H2O                     D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 2:Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P. Số đơn chất là

A. 4                    B. 3                      C. 5                           D. 6

Câu 3: Để trở thành phân tử của hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử liên kết với nhau:

A. một loại nguyên tử.             B. hai loại nguyên tử.

C. ba loại nguyên tử.               D. bốn loại nguyên tử.

Câu 4:Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là:

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC                         B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC                         D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Đáp án: D

Câu 5: Hợp chất gồm 2 nguyên tử X, 1 Nguyên tử  nặng hơn phân tử hidro 31 lần. X là nguyên tố nào sau đây:

A. C                                     B. Na.                               C. N                        D. Ni

ĐÁP ÁN

1. B             2. C            3. B             4. D            5. B