Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Một số dạng toán Trắc nghiệm khó về Oxit

Bạn đã tự tin đạt điểm tối đa với những bài tập dễ về chất oxit, giờ bạn cùng trang bị cho mình những kỹ năng để hoàn thiện những bài toán trắc nghiệm khó về Oxit trong bài dưới nhé.

Câu 1. Những bài toán khó về dãy oxit tác dụng với nước tạo ra dung dịch kiềm:

a. CuO; CaO; K2O; Na2O
b. CaO; Na2O; K2O; BaO
c. Na2O; BaO; CuO; MnO
d. MgO; Fe2O3; ZnO; PbO

Câu 2. Trắc nghiệm dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl):

a. CuO; Fe2O3; CO2; FeO
b. Fe2O3; CuO; MnO; Al2O3
c. CaO; CO; N2O5; ZnO
d. SO2; MgO; CO2; Ag2O

Câu 3. Bài toán trắc nghiệm về dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH:

a. CuO; Fe2O3; SO2; CO2
b. CaO; CuO; CO; N2O5
c. CO2; SO2; P2O5; SO3
d. SO2; MgO; CuO; Ag2O

Loading...

Câu 4. Những hợp chất oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

a. CuO; Fe2O3; SO2; CO2
b. CaO; CuO; CO; N2O5
c. SO2; MgO; CuO; Ag2O
d. CO2; SO2; P2O5; SO3

Câu 5. Tìm ra hợp chất sau khi cho oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit:

a. CuO; Fe2O3; SO2; CO2
b. CaO; CuO; CO; N2O5
c. CaO; Na2O; K2O; BaO
d. SO2; MgO; CuO; Ag2O

Câu 6. Dãy oxit vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

a. Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3
b. Al2O3; MgO; PbO; SnO2
c. CaO; FeO; Na2O; Cr2O3
d. CuO; Al2O3; K2O; SnO2

Câu 7. Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:

a. CO2 và BaO
b. K2O và NO
c. Fe2O3 và SO3
d. MgO và CO

Câu 8.  Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66% . Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hóa học của oxit là:

a. P2O3
b. P2O5
c. PO2
d. P2O4

Câu 9. Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hóa học của oxit sắt là:

a. FeO
b. Fe2O3
c. Fe3O4
d. FeO2

Câu 10. Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90% là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:

a. 0,378 tấn
b. 0,156 tấn
d. 0,126 tấn
d. 0,467 tấn

Câu 11. Làm sao tinh chế CO ra khổi hỗn hợp CO và CO2:

a. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư
b. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch PbCl2 dư
c. Dẫn hỗn hợp qua NH3
d. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2

Câu 12. Cho sẵn 3 oxit màu trắng: MgO; Al2O3; Na2O. Làm saao để nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau:

a. Chỉ dùng quì tím
b. Chỉ dùng axit
c. Chỉ dùng phenolphtalein
d. Dùng nước

Câu 13. Tính Thể tích khí hiđro (đktc) đủ để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 gam CuO và 111,5 gam PbO là:

a. 11,2 lít
b. 16,8 lít
c. 5,6 lít
d. 8,4 lít

Câu 14. Cho 7,2 gam một loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí hiđro cho 5,6 gam sắt. Công thức của oxit sắt là:

a. FeO
b. Fe2O3
c. Fe3O4
d. FeO2

Câu 15. Hợp chất thu được là gì khi cho hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2.

a. CaCO3
b. Ca(HCO3)2
c. CaCO3 và Ca(HCO3)2
d. CaCO3 và CaHCO3

Câu 16. Công thức hóa học của oxit có thành phần phần trăm về khối lượng của S là 40% là:

a. SO2
b. SO3
c. SO
d. S2O4

Câu 17. Tìm ra công thức hóa học khi cho hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit kim loại hóa trị II cần dùng 30 gam dung dịch HCl 7,3%.

a. CaO
b. CuO
c. FeO
d. ZnO

Câu 18. Sử dụng chất gì để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp BaO và Fe2O3:

a. Nước
b. Giấy quì tím
c. Dung dịch HCl
d. Dung dịch NaOH

Câu 19. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng một dung dịch chưa 20 gam NaOH . Muối tạo thành là:

a. Na2CO3
b. NaHCO3
c. Hỗn hợp của Na2CO3 và NaHCO3
d. Na(HCO3)2

Câu 20. Hòa tan 6,2 gam natri oxit vào 193,8 gam nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

a. 4%
b. 5%
c. 6%
d. 7%

Đáp án tham khảo:

mot so dang toan trac nghiem kho ve oxit 2

Chúc bạn đạt điểm cao trong kỳ thi trắc nghiệm oxit sắp thới!