Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Bài toán tìm hũ vàng

Một thùng kín gồm có 3 hũ dùng đựng vàng và 1 tờ giấy có nội dung như sau: “Trong 3 hũ này chỉ có 1 hũ có vàng còn hai hũ kia không có. Ba dòng chữ trên 3 hũ chỉ có 1 câu là đúng”.

cách tìm hũ vàng

Thứ tự ghi trên 3 hũ vàng như sau: 
Hũ vàng thứ 1 có ghi dòng chữ bên ngoài là: hũ thứ 2 có vàng.
Hũ vàng thứ 2 ghi là: hũ thứ 1 có vàng, hũ thứ 3 không có vàng. 
Hũ vàng thứ 3 có tiêu đề là: vàng không có trong hũ thứ 1 và thứ 2.

Vậy theo bạn thì trong hũ nào chứa vàng?

Loading...