Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Giải bài toán Mã đi tuần trong bàn cờ

Cho trước một bàn cờ ô vuông 5x5 và vị trí quân mã ở ô đầu tiên trong góc, các bạn hãy di chuyển quân mã (hình nước đi như trong cờ vu và cờ tướng) sao cho quân cờ này đi hết lượt các ô vuông trên.

giải bài toán mã đi tuần trong bàn cờ 1

Hướng dẫn giải bài toán mã đi tuần

Xây dựng bước đi cho quân mã
Giọi x,y là độ dài bước đi trên các trục Oxy. Một bước đi hợp lệ của quân mã sẽ như sau: |x| + |y| = 3 ( Với x,y > 0).

Loading...

Khi đó ở một vị trí bất kì quân mã có có 8 đường có thể di chuyển. Chưa xét đến bước đi đó có hợp lệ hay không.

Các bước đi đó là: ( -2, -1), ( -2, 1), ( -1, -2), ( -1, 2), ( 1, -2), ( 1, 2), ( 2, -1), ( 2, 1)

Để đơn giản ta sẽ tạo hay mảng X[], Y[] để chứa các giá trị trên. Với mỗi X[i], Y[i] sẽ là một cách di chuyển của quân mã(0 ≤i≤ 7 ).

giải bài toán mã đi tuần trong bàn cờ 2