Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS

Làm sao vận dụng phép tính để có kết quả bằng 2

Các bạn trẻ sử dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong dãy số cho sẵn để có được kết qua cho sẵn (kết quả bằng 2).

làm phép tính để có kết quả bằng 2

Cho dãy phép tính sau: 
1 2 3 4 = 2 
1 2 3 4 5 = 2 
1 2 3 4 5 6 = 2 
1 2 3 4 5 6 7 = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 = 2 

Ngoài việc vận dụng phép tính +, -, x, /, các bạn cần sử dụng thêm dấu () (đóng mở ngoặc) giữa các số sao cho kết quả phép tính bằng 2. 

Loading...

Lưu ý: bạn được phép nhóm các số lại thành một số. 

Ngoài việc điền dấu để có kết quả là 2 thì các bạn hoàn thành bao nhiêu thử thách trong số 5 thử thách trên nhé?